วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ท่านสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์สถาบันอาหาร ปี 2559-2564

วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ท่านสุชาติ ไตรแสงรุจิระ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร
เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์สถาบันอาหาร ปี 2559-2564 โดยนางอนงค์
ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหาร สถาบันอาหาร ร่วมนำเสนอ
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย โรงงานต้นแบบ Pilot plant
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ห้อง demonstration และชมการสาธิตเมนู “ผัดไทย” ณ ห้อง
Cooking Class สถาบันอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins