สถาบันอาหารจัดอบรมผู้บริหาร ภายใต้หลักสูตร "Step to Leader & Team Synergy"

วันที่13-14 พฤษภาคม 2563 สถาบันอาหารจัดอบรมผู้บริหาร ภายใต้หลักสูตร "Step to Leader & Team Synergy" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารจัดการคน การสร้างและรักษาความสำคัญภายในทีมงาน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมฝ่ายและต่างฝ่ายงาน
.
โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัดและ D4 Founder & Master Trainer เป็นวิทยากรในการอบรม ในโอกาสเดียวกันได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของสถาบันอาหาร ห้อง Cooking Class ห้อง Demonstration และนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins