นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันอาหาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายอรรถวิทย์ วิทยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานที่ปรึกษาสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันอาหาร เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins