ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) และรุ่นที่ 2/2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) และรุ่นที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 1/2564 เพิ่มเติม https://cutt.ly/skn1dH5

                         รุ่นที่ 2/2564 https://cutt.ly/Kkn1lwe
 

 

หมายเหตุ :
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องลงทะเบียนในระบบ i-industry และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์ที่แนบไว้นี้ https://i.industry.go.th/ ภายในวันที่ 8 – 17 ก.พ. 64 เพื่อเป็นการยื่นยันการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หากไม่สมัครลงทะเบียนตามระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครในลำดับถัดไปแทน
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins