เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
ถึงวันที่ : 15 ธ.ค. 60
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5200
ราคาบุคคลทั่วไป : 5500
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

หลักการและเหตุผล 
   ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารเป็นลำตับต้นๆ ของโลก กลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่เยือกแข็งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่สำคัญและมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นและแช่เยือกแข็งมีมูลค่าการซื้อขายนับแสนล้านบาท ดังนั้นผู้ประกอบการภาคธุรกิจด้านอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็งต้องคำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางเคมี หรือสมบัติทางกายภาพของอาหารแช่เยือกแข็ง

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เทคโนโลยีการแช่เย็นแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร    

 

วิทยากร
  
1. ดร.ธัชพงศ์  ชูศรี
  2. ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร
  3. ผศ.ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต
  4. ผศ.ดร.ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ
  5. ผศ.ดร.เอกพันธ์  แก้วมณีชัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ส่งออกจากภาค อุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง, ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,200 บาท / บุคคลทั่วไป 5,500 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  14 - วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  2560 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา  แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2204 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins