ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 2/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 29 ต.ค. 62
ถึงวันที่ : 30 ต.ค. 62
สถานที่ : ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรฐาน BRC Version 8 มีการเริ่มตรวจโดยหน่วยรับรองและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Brand Reputation Compliance ซึ่งแรกเริ่มนั้น มาตรฐาน BRC กำหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้ค้าปลีก อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มในอังกฤษ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนามาตรฐาน BRCสำหรับผู้ค้าปลีกเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหารที่มาจากภาคผู้ผลิต (Food Supply Chain)   มาตรฐาน BRC เป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดี กับระบบมาตรฐานสากล ที่บริษัทฯของเรามีอยู่ เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP),  ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ( Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)  นอกจากนั้น ยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI  (Global Food Safety Initiative)   ซึ่งคือองค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก เป็นองค์กรที่นำระบบ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร มาทำการพิจารณาเปรียบเทียบ  (Benchmarking)       ว่าระบบ/มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารใด     จะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ค้าปลีกทั่วโลกได้    เพื่อให้ผู้ประกอบการ เลือกทำระบบที่ดีที่สุด    ซึ่ง  BRC Global Standard   เป็นระบบหนึ่งที่ได้รับการประเมินว่าเป็นระบบที่ดี  ในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพ  และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความเข้าใจ  สามารถตีความเนื้อหาในแต่ละข้อกำหนด พร้อมยกตัวอย่าง สร้างการรับรู้  และนำมาตรฐาน BRC Version 8 ไปประยุกต์ใช้   ทั้งในการวางแผนดำเนินการ, ปฏิบัติการ,  เตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่สำคัญคือ การนำไปใช้ปฏิบัติจริง เป็นการประกันว่าสินค้าที่เราผลิต  มีคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร  สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ได้อย่างมั่นคง    

 

วิทยากร
  
คุณอัญชลี  มากรด ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหารระดับสูง, ระดับกลาง, หัวหน้างาน , ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  29 - วันพุธที่  30  ตุลาคม  2562 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins