การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 2/2562)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 12 ก.ย. 62
ถึงวันที่ : 13 ก.ย. 62
สถานที่ : ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
  การแปรรูปอาหารและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คนส่วนใหญ่ต้องการอาหารที่มีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีรสชาติตามที่ต้องการ แต่เมื่อผู้ประเกอบการได้ผลิตอาหารครั้งละมากๆ และมีการขยายตลาด จึงได้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ อาหารที่ผลิตนั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง โดยมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพสูงและคาดหวังว่าคุณภาพของอาหารนั้นจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะเวลาระหว่างที่ซื้อมา ความคาดหวังนี้ไม่ใช่เพียงความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น แต่อาหารที่ซื้อมาบริโภคควรมีความปลอดภัยและยังคงคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย
   อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรสามารถประเมินจุดสิ้นสุดของอายุการเก็บรักษาอาหารเมื่อเก็บรักษาภายใต้ภาวการณ์เก็บรักษาที่ตั้งไว้ หลักเกณฑ์พื้นฐานที่ใช้นั้น เช่น การนับจำนวนจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร รวมทั้งคุณภาพทางประสารทสัมผัส โดยเฉพาะการยอมรับในด้านคุณภาพทางประสัมผัสค่อนข้างมีความสำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างการเก็บ ซึ่งข้อมูลนี้ช่วยในการหาอายุการเก็บรักษาอาหารได้

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสื่อมเสียและวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
   2. เพื่อให้สามารถประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารได้    

 

วิทยากร
  
1. ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
  2. ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
  3. ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ 

 จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากรในภาคการผลิต การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์อาหาร นักวิจัย และผู้สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  12 - วันศุกร์ที่  13  กันยายน  2562 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา  แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins