การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 19 ก.พ. 63
ถึงวันที่ : 21 ก.พ. 63
สถานที่ : ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 6,800
ราคาบุคคลทั่วไป : 7,200
จำนวนวัน : 3 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล
   คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร ได้แก่ คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัสที่สามารถรู้สึกและประเมินได้ด้วยอวัยวะในร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวจัดได้ว่า เป็นคุณภาพของอาหารด้านหนึ่งที่สำคัญไม่ต่างไปจากคุณภาพอาหารด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะ ดังนั้นการหาเทคนิควิธีการประเมินผลคุณภาพด้านนี้อย่างถูกหลักวิชาการ และหลักธรรมชาติของผู้ทดสอบและผู้บริโภคจึงมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และนักวิจัยที่จะนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกันคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนการนำข้อมูลด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาสานสัมพันธ์กับข้อมูลของคุณภาพด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ต่องานมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ 
   มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทักษะทางเทคนิคด้านการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสแก่บุคลากรในภาคการผลิตและภาครัฐ

 

หลักสูตรการอบรม 
   ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร ลักษณะคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ลักษณะคุณภาพของผู้ทดสอบ หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารแบบเปรียบเทียบคู่ แบบเลือก 1 ใน 3 ตัวอย่าง แบบเลือก 2 ใน 5 ตัวอย่าง การเรียงลำดับ การเทียบจากตัวอย่างมาตรฐานหรือตัวอย่างอ้างอิง การสร้างแบบสอบถามและการประเมินลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารแบบให้แต้ม การทดสอบเชิงพรรณนา การประเมินความรู้สึก ความพึงพอใจ การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งหลักสถิติเพื่อสรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   บุคลากรภาคการผลิตที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์การตลาด รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, นักวิจัย และผู้สนใจงานผลิตและงานบริการด้านอาหาร  

 

วิทยากร
   ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 6,800 บาท / บุคคลทั่วไป 7,200 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม*
    วันพุธที่  19 - วันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563 (3 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins