การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ **NEW**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 1 เม.ย. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,900
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,900
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

 

หลักสูตรดีๆๆ .... ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเรื่อง "การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ"  .... สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !!

 

สมัคร online ได้ที่ http://bit.ly/2uWbpKE

 

รายละเอียดหลักสูตร >> http://bit.ly/2v31ByN

 

 

หลักการและเหตุผล
   เมื่อธุรกิจสามารถผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าได้แล้ว ย่อมทำให้มีจำนวนลูกค้าหรือความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี เมื่อถึงระดับหนึ่ง ธุรกิจมักจะพบกับข้อจำกัดทั้งทางด้านสถานที่ ต้นทุน หรือกำลังคน ทำให้ไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นได้อีกต่อไป การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีศักยภาพ
   ผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อาหารมักจะประสบกับปัญหามากมายในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากมีความซับซ้อน และต้องการการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่สม่ำเสมอ จนเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ นอกจากจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารร่วมด้วย เพื่อยืดอายุการเก็บของวัตถุดิบหรือสินค้า ซึ่งจะสร้างประโยชน์สำหรับการจัดส่งสินค้าอาหารไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยที่ยังสามารถรักษาคุณภาพและรสชาติไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ
   สถาบันอาหารเล็งเห็นถึงอุปสรรคในการทำธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ ซึ่งเรามักพบเห็นตัวอย่างของความผิดพลาดและความล้มเหลวอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น การได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่ผ่านการปลุกปั้นและสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศมาแล้วมากมาย อาทิ ไก่ย่างห้าดาว เชสเตอร์กริลล์ และชิกกี้ชิก จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกต้องและชัดเจน โดยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะแบ่งออกเป็น  4 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐาน, การเตรียมความพร้อม, การพัฒนาร้านต้นแบบ และการขยายแฟรนไชส์

 

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจแนวทางในการเริ่มต้นและขยายธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มด้วยระบบแฟรนไชส์ทุกขั้นตอน
   2. สามารถวิเคราะห์ ประเมินการลงทุน และผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. สามารถผลิตอาหารให้มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์
   4. มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์

 

วิทยากร
   1. อ.ธนินวัฒน์ พรพัฒน์เดชอุดม ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร และอดีตผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอาหารชั้นนำ ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์บุกเบิกธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ต่างๆ อาทิ ไก่ย่างห้าดาว เชสเตอร์กริลล์ ชิกกี้ชิก และเป็นที่ปรึกษาวางระบบสาขาและธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ
   2. ดร.เอกสิทธิ พรพัฒน์เดชอุดม  R&D Nutrition Scientist - Asia Pacific Region, PepsiCo Services Asia Ltd.  จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT)

 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมจะเน้นการปรับแนวคิดสำหรับขยายธุรกิจระบบแฟรนไชส์ โดยให้ข้อมูลถึงสถิติธุรกิจแฟรนไชส์ ความรู้เบื้องต้นที่ควรมี ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ และสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารในระบบแฟรนไชส์ รวมถึงความรู้พื้นฐานทางด้านการแปรรูปอาหารสำหรับการยืดอายุการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารให้สม่ำเสมอ
พุธ 1 เมษายน 2563 (1 วัน) 
ค่าลงทะเบียน 
(ยังไม่รวม VAT7%) 3,900 บาท 

 

หลักสูตรที่ 2  การเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมจะเน้นการประเมินความเข้าใจในธุรกิจอาหารที่กำลังดำเนินการอยู่ในด้านต่างๆ อาทิ การปฏิบัติการ (ขั้นตอนต่างๆ) โครงสร้างต้นทุน การรู้ผลการดำเนินงานกำไรขาดทุนตามความเป็นจริง และการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและเงื่อนไขการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแปรรูปอาหารสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
พุธ 22 - พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 (2 วัน)  
ค่าลงทะเบียน 
(ยังไม่รวม VAT7%) 7,500 บาท 

 

หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาร้านต้นแบบ การฝึกอบรมจะเน้นการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยการสร้างร้านต้นแบบขึ้นมาเพื่อดำเนินการและติดตามผล โดยกำหนดรูปแบบร้าน ประเมินการลงทุน วิเคราะห์งบผลประกอบการที่น่าจะเกิดขึ้น และติดตามผล
พุธ 29 เมษายน 2563 (1 วัน)  
ค่าลงทะเบียน 
(ยังไม่รวม VAT7%) 4,500 บาท 

 

หลักสูตรที่ 4 การขยายแฟรนไชส์ การฝึกอบรมจะเน้นการกำหนดรูปแบบธุรกิจและเงื่อนไขการดำเนินงาน การคำนวณเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ การสร้างคู่มือการทำงานการสร้างเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์งบผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
พุธ 13 พฤษภาคม 2563 (1 วัน)  
ค่าลงทะเบียน 
(ยังไม่รวม VAT7%) 4,900 บาท 

 

พิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบทั้ง 4 หลักสูตร ค่าลงทะเบียนรวม 18,000 บาทเท่านั้น (จากเดิม 20,800 บาท)

 

การอบรมทั้ง 4 หลักสูตร จะปูแนวทางการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในการสร้างระบบแฟรนไชส์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับตามพื้นฐานความรู้ และมีการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างจริงของผู้ประกอบการ หากผู้เข้าอบรมเข้าร่วมทั้ง 4 หลักสูตร ก็จะสามารถมองภาพรวมและมีความเข้าใจการทำธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อประกอบการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพด้วย

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการอาหาร ร้านอาหาร และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

สถานที่  
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ 
   (ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว : เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 1,500 บาท)

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
   25 คน (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน*
   
- หลังส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งและกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง E-mail ล่วงหน้าก่อนการอบรม
   - ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนวันอบรม 7 วัน สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 20% ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลังจากนั้น สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   คุณธราธิป  แววศรี  
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700 
   โทรศัพท์   0-2422-8688 ต่อ 2208        
   
E-mail : training@nfi.or.th     
   
Line@ : @training-nfi  
   
Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins