การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 1/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ก.พ. 63
ถึงวันที่ : 21 ก.พ. 63
สถานที่ : ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
   ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ประสงค์จะจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17025 จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีทดสอบที่จะใช้ ซึ่งจะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ  เมื่อใดก็ตามที่ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์จากวิธีมาตรฐานไป  เพื่อให้รวดเร็ว สะดวกขึ้น หรือเพื่อให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ถือว่าวิธีนั้นเป็น Inhouse Method จำเป็นต้องทำการพิสูจน์ยืนยันความถูกต้อง และให้ผลไม่ต่างจากวิธีมาตรฐาน  ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดการตรวจสอบดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการทำ Validation และสามารถนำเทคนิคไปปรับใช้ในการพัฒนาวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา    

 

วิทยากร
  
คุณปรีชา จึงสมานุกูล  ข้าราชการเกษียณ/ที่ปรึกษาสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
(ควรมีความรู้เกี่ยวกับ ISO/IEC Guide 25 หรือ ISO/IEC 17025)  เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม*
   วันพฤหัสบดีที่  20 - วันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณพรชนก  สุกิจวรรณี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2208 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins