การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 7 เม.ย. 63
ถึงวันที่ : 8 เม.ย. 63
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล 
   การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การมีคู่แข่งที่มากขึ้นทั้งภายในประเทศเอง และจากต่างประเทศ เนื่องด้วยการเปิดเสรีทางการค้า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ทำให้ทุกภาคส่วนต้องคำนึงถึงคุณภาพ ราคาของสินค้าที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารรวมถึงหลายองค์กรต้องทำงานอย่างหนักที่จะลดค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อที่จะนำเสนอราคาสินค้าที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ การบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น, KAIZEN, Just-In-Time, Lean Production เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจ สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทำงานจะต้องเรียนรู้อย่างยิ่ง ทั้งนี้ทุกส่วนขององค์กรธุรกิจต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการทำงาน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่จุดหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
   การเพิ่มประสิทธิภาพในซัพพลายเชนที่มีบทบาทมากขึ้นๆ สำหรับทุกอุตสาหกรรม สามารถลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมทั้งสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว อย่างไรก็ดี ปัญหาที่หลายองค์กรมักพบเจอเสมอคือ ธุรกิจมักมองประสิทธิภาพแบบแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบแก่ต้นทุนสินค้าโดยรวมสูงขึ้นเมื่อส่งมอบมายังลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในซัพพลายเชนจึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ว่า ทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพในซัพพลายเชน จึงจำเป็นต้องมีหลักการและแนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลในการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
   3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม    

 

วิทยากร
  คุณศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากร, ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางในสายงานต่างๆ ของอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันอังคารที่  7 - วันพุธที่  8  เมษายน  2563 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins