การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 1/2563)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 15 ก.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ 

 

หลักการและเหตุผล 
   ตามสภาวการณ์ของโลก ณ ปัจจุบัน ธุรกิจอาหารนั้นมีความจำเป็นต้องดำเนินการประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านทางอาหาร หรือ Threat Assessment and Critical Control Point (TACCP) ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงในมาตรฐานระดับสูง ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ฟาร์ม สถานแปรรูป ระบบจัดเก็บ ขนส่ง ร้านค้าปลีก และร้านอาหารทั้งนี้ เพื่อปกป้องอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการประเมินพื้นที่เพื่อป้องกันจากการก่อการร้ายผ่านอาหาร และหามาตรการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น    

 

วิทยากร
  คุณต่อเกียรติ  ภู่แช่มโชติ  
วิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินอาวุโส

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร  และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins