การวิจัยตลาดและการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร **New**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 16 ก.ค. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนยากจะคาดเดา และผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องปรับตัวโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ Customer Centric โดยต้องมีความเข้าใจลูกค้าเป็นพื้นฐาน
   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นับเป็นความท้าทายและความเสี่ยงของผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพราะจำเป็นต้องมีการลงทุนในหลายด้าน หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จในตลาดก็อาจนำไปสู่ความเสียหายได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจผู้บริโภคและตลาดจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีวิธีการอยู่หลากหลาย
   การกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยตลาดและการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ แต่การทำความเข้าใจผู้บริโภคนั้นจำเป็นต้องมีทักษะและองค์ความรู้ สถาบันอาหารจึงได้จัดหลักสูตร “การวิจัยตลาดและการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการวิจัย เข้าใจกระบวนการทำงาน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในท้ายที่สุด

 

วัตถุประสงค์
   1. เรียนรู้กระบวนการวิจัยตลาดและการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
   2. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
   3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง    

 

วิทยากร
   
ดร.กัณณพนต์ โล่เพชรัตน์  Executive Director, Nouveau Centric Co., Ltd.

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหารในธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การตลาด และการผลิต รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
  สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  16  กรกฎาคม  2563 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
- งานวิจัยคืออะไร
 • ประเภทของงานวิจัย: งานวิจัยปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ทั่วไป
 • องค์ประกอบของงานวิจัย
 • ความแตกต่างระหว่าง การวิจัยผู้บริโภค การวิจัยตลาด และการวิจัยผลิตภัณฑ์
 • ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเชิงประจักษ์ (Insight)
 • What does understanding consumers mean?
 • Consumer buying decision process และ Consumer journey
 • Type of buying behavior
 • How does one obtain consumer understanding and insight?
 • Role of manager
 • Exploration vs. Description vs. Validation
 • ทำ insight ให้เป็นเงิน = actionable insight
- Business Experimentation คืออะไร
 • ทำไมต้องทำ Experimentation
 • การประยุกต์ใช้ Experimentation ในการทำงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม
 • องค์ประกอบของ Experimentation
 • การสร้างองค์กรสำหรับ Experimentation
 • Experimental design อย่างง่าย แบบต่าง ๆ การแปลและสรุปผล
- Methods for Rapid Experimentation:
 • Group interview
 • Individual in-Depth Interview (IDI)
 • Ethnography
 • Knowledge Mapping
 • Problem Reformulation
 • Purpose Hierarchy
 • Brain writing
 • Word & Picture Associations
 • Triadic sorting
 • Triadic sorting
 • Napping
 • Free-sorting task
 • Concept Model Building
 • Function-Benefit-Value connection
 • Creative Blogging
- เปิดช่วงให้ถามตอบระหว่างการบรรยาย

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins