เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 25 พ.ย. 63
ถึงวันที่ : 26 พ.ย. 63
สถานที่ : ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
   อุตสาหกรรมอาหารจัดเป็นอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่มีมูลค่าต่ำและเน่าเสียได้ง่าย นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถเก็บรักษาได้นานและตอบสนองความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเช่นปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะรูปแบบการบริโภคอาหารและช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ทำให้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาความสามารถในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จำเป็นต้องใช้ความรู้แบบพหุสาขาหรือบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบขั้นตอนทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลเสียหายต่อธุรกิจในภายหลังได้

 

วัตถุประสงค์
   
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน สามารถสร้างและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดได้ เรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการทดสอบตลาดและเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่

 

วิทยากร
  1. ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
  2. ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และ ผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพุธที่  25 - วันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน  2563 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins