ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (อัพเดทปี 2560) (รุ่นที่ 1/2564)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 พ.ย. 63
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศอย่างถูกกฎหมาย คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก ซึ่งออกตามในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด อัพเดทปี 2560) กำหนดให้ต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้อาหารบางชนิดต้องแสดงฉลาก โภชนาการหรือกรอบข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติมอีกด้วย  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ผู้บริโภค ผู้ที่ทำการสอนเกี่ยวกับฉลากอาหารและผู้ที่ออกแบบฉลากอาหาร ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยฉลากอาหารและกระบวนการที่จะได้รับอนุญาตฉลากอาหารด้วย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจกระบวนการที่จะได้รับอนุญาตฉลากอาหาร
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับฉลากสินค้าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้ข้อมูลในฉลากเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารให้เหมาะกับสภาวะของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

 

วิทยากร
   
คุณจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ  ข้าราชการเกษียณ กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต, ผู้บริหารและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันศุกร์ที่  27  พฤศจิกายน  2563 (1 วัน)

 

สถานที่
  ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   LINE @ : @training-nfi

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins