การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 เม.ย. 64
ถึงวันที่ : 28 เม.ย. 64
สถานที่ : หลักสูตรนี้ เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ราคาสมาชิก : 6,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 6,500
จำนวนวัน : 3 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  กำหนดจัดอบรม จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจำนวนมากมีการผลิตสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ จึงทำให้เกิดการแข่งขันกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบคุณภาพที่ดีจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจในสุขอนามัยของสินค้ามากขึ้นด้วย
   เดิมมีการนำหลักการความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025-2005 มาใช้ในระบบห้องปฏิบัติการ และโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ควบคุมและตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2548 มีการปรับปรุงมาตรฐานจาก ISO/IEC 17025-2005 เป็น ISO/IEC 17025-2017 สถาบันอาหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญและตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงปรับปรุงหลักสูตรเป็นระบบ ISO/IEC 17025-2017 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17025-2017
  2. เพื่อให้ทราบที่มาและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ISO/IEC 17025-2017
  3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ
  4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล
  5. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอันจะส่งผลให้มีการยอมรับผลการทดสอบจากนานาประเทศ    

 

วิทยากร
 อ.สมบุญ  เอกวิริยะกิจ
 นักวิชาการอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่คุณภาพ, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจที่ปฏิบัติงานในห้อง LAB

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 6,200 บาท / บุคคลทั่วไป 6,500 บาท 
   
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันจันทร์ที่  26 - วันพุธที่  28  เมษายน  2564 (3 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins