การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 24 ก.พ. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
   หลักการ การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตามหลักการมาตรฐานสากล องค์กรต้องมีความจำเป็นในการควบคุมกระบวนการผลิตของผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้างมีการควบคุมที่เหมาะสมในสถานประกอบการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ตลอดจนมาตรการป้องกันอาหารปลอม ปลอมปน

 

วัตถุประสงค์
   
1. สามารถจัดระดับ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
   2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานที่นำไปตรวจ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง มีความถูกต้องเหมาะสมกับโรงงานประยุกต์ใช้

 

วิทยากร
  อ.อัญชลี  มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI / บุคคลทั่วไป = 2,000 บาท/คน  (ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท)
   (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
- ภาพรวมการประกันคุณภาพ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
- การจัดระดับ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
- Work shop 1
- การประเมินความเสี่ยง ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
- Work shop 2
- การประยุกต์ใช้มาตรการควบคุม ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
- แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน และใบ Certificate จะจัดส่งหลังการอบรม online ทางไปรษณีย์นะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins