การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) (รุ่นที่ 2/2564) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 28 พ.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล
   อุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก   และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  เพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารได้มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคลงสู่อาหาร  อย่างไรก็ดีการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะ (Pest Control) ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบการเลือกวิธีการควบคุม ป้องกัน และเพื่อให้การควบคุม ป้องกันมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานเทคนิคหลายวิธีเข้าด้วยกัน (Integrated Pest Management : IPM) ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  จึงจะส่งผลให้การควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะประสบผลสำเร็จ
   ผลที่ได้จากการดำเนินการ สามารถลดปริมาณสัตว์และแมลงพาหะลงถึง 80 %  นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีความรู้ในการควบคุม ป้องกันและกำจัด สัตว์และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   ลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงอย่างน้อย 50 %  ช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสีย รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ ในสถานประกอบการให้สมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผู้ที่สนใจในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น มีความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและตลอดจนสภาพแวดล้อม

 

วิทยากร
   ดร.
จิริสุดา สินธุศิริ จาก  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะ, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 
/ บุคคลทั่วไป = 2,000 บาท (ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท)
  (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันศุกร์ที่  28  พฤษภาคม  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
1. ความเป็นมาและเหตุผล และผลกระทบจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
    - สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
    - ธุรกิจ
2. หลักการของการจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (IPM)
3. 
การจัดการหนู
    - ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของหนู                           
    - การสืบค้น ร่องรอย แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งพักอาศัย
    - วงจรชีวิต ลักษณะ   
    - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด แบบบูรณาการ
4. การจัดการแมลงสาบ
    
- ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงสาบ                   
    - วงจรชีวิต ชนิด ลักษณะ และแหล่งเพาะพันธุ์
    - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด แบบบูรณาการ
5. การจัดการแมลงวัน
    
- ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงวัน                     
    - วงจรชีวิต ชนิด ลักษณะ และแหล่งเพาะพันธุ์
    - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด แบบบูรณาการ
6. แมลงกลางคืน และสัตว์ที่อาศัยแมลงเป็นอาหาร (จิ้งจก มด และนก)
    
- ที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์
    - แสงที่เหมาะสมสำหรับดึงดูดแมลง
    - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด
7. อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลง
8. แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากท่านชำระเงินแล้วนะคะ ****

 

สนใจติดต่อ
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   LINE @ : @training-nfi

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins