ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
มีนาคม 2563
1 มี.ค. 63 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2563

1 มี.ค. 63 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

19 มี.ค. 63 -

เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) (รุ่นที่ 1/2563)

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
23 มี.ค. 63 -

การใช้แผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
23 มี.ค. 63 -

การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี (IQC สำหรับห้องปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี)

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
24 มี.ค. 63 -

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร (รุ่นที่ 1/2563)

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
24 มี.ค. 63 -

การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
26 มี.ค. 63 -

การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
27 มี.ค. 63 -

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร (ISO 22002-4:2013) (GMP for Food Packaging (ISO/TS22002-4:2013))

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
27 มี.ค. 63 -

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร **NEW**

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

4,300 4,500
เมษายน 2563
1 เม.ย. 63 -

การขยายธุรกิจอาหารผ่านระบบแฟรนไชส์ให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ **NEW**

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

3,900 3,900
7 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนี้ยกเลิกนะคะ

5,000 5,300
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins