ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ตุลาคม 2560
2 ต.ค. 60 -

ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561

พฤศจิกายน 2560
7 พ.ย. 60 -

เปิดรับสมัคร!! โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป)” ประจำปี 2561

กรุงเทพฯ

4,000 4,000
มกราคม 2561
23 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61

Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์)

ณ ห้องออร์คิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

15000 17000
26 ม.ค. 61 -

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3600 3800
27 ม.ค. 61 -

การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3600 3800
29 ม.ค. 61 -

การออกแบบรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค (Customer Journey) **NEW**

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3600 3800
30 ม.ค. 61 -

แนวโน้มนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3200 3400
กุมภาพันธ์ 2561
5 ก.พ. 61 - 6 ก.พ. 61

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 1/2561)

ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,500 5,800
8 ก.พ. 61 -

การวิเคราะห์ภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการรักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาร้าย : TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) (รุ่นที่ 1/2561)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
13 ก.พ. 61 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
14 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

6,800 7,200
19 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61

การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 1/2561)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

9,000 9,500
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins