ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
สิงหาคม 2561
1 ส.ค. 61 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Trainning

16 ส.ค. 61 -

วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
17 ส.ค. 61 -

การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ (Raw material risk assessment) **NEW**

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
17 ส.ค. 61 -

เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection) (รุ่นที่ 2/2561)

เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
23 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
24 ส.ค. 61 -

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
27 ส.ค. 61 -

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 3/2561)

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
27 ส.ค. 61 -

การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud) **NEW**

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
28 ส.ค. 61 -

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
29 ส.ค. 61 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
กันยายน 2561
3 ก.ย. 61 -

มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ฉบับปี 2556) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
5 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61

การทวนสอบและการพิสูจน์ยืนยันระบบ (Verification and Validation) (รุ่นที่ 2/2561)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins