ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. 62 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

1 ก.ค. 62 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2562

สิงหาคม 2562
1 ส.ค. 62 -

ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
8 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2017

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

5,000 5,300
22 ส.ค. 62 -

การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

3,200 3,400
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62

การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุ่นที่ 2/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

9,000 9,500
28 ส.ค. 62 -

การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม (Food Fraud)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 ส.ค. 62 -

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Food Labeling) (รุ่นที่ 2/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
กันยายน 2562
3 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62

ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ BRC Food Issue 8 (รุ่นที่ 2/2562)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
6 ก.ย. 62 -

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM)

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

3,200 3,400
9 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62

เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง

ณ ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
9 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (รุ่นที่ 2/2562)

ณ ห้อง station 4 ชั้น 16 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

5,000 5,300
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins