ประวัติความเป็นมาสถาบันอาหาร | National Food Institut

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สถาบันอาหาร (พ.ศ. 2565 – 2569)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรนำในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่ออนาคตแห่งอาเซียน”

 

พันธกิจ (Mission)

“เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้กับภาครัฐ พร้อมทั้งชี้นำทิศทางแก่ภาคเอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการออกสู่ตลาดสากล พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที”

 

 ค่านิยม (Values)

“ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม โปร่งใส ทำงานเป็นมืออาชีพในการสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างคุณค่าอาหารอนาคตและการผลิตตามแนวคิด BCG Model

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้ประโยชน์จาก FITC ให้เต็มประสิทธิภาพ และขยายสู่ภูมิภาคเพื่อการบริการที่ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

 

เป้าประสงค์ (Goal)

ได้กำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานของสถาบันอาหารให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ดังนี้

  1. เป็นองค์กรชี้นำนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย รวมถึงมีความคล่องตัวในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
  2. มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้มีระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Standard) และมาตรฐานทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการผลิตตามแนวคิด BCG Model และสร้างคุณค่าเพิ่มการผลิตอาหารอนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology & Innovation)
  3. สนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก และ SMEs ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ลดข้อจำกัดในการทำธุรกิจ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
  4. พัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization)

ดาวโหลด Company Profile
 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins