วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นแกนกลางในการกำหนดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการให้บริการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ”

 

เป้าประสงค์ (Goal)

ได้กำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาสถาบันอาหารไว้เป็น 3 ระดับ คือ

  • ยกระดับสถาบันอาหารเป็น “สถาบันอาหารแห่งชาติ” ภายในปี 2560 (เป็นสถาบันอาหารแห่งชาติ National Food ปี 2560)
  • ยกระดับสถาบันอาหารให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับภูมิภาค (ASEAN) ภายในปี 2562 (เป็นสถาบันอาหารในระดับอาเซียน ASEAN ปี 2562)
  • ยกระดับสถาบันอาหารให้เป็นที่รู้จักและยอมรับระดับนานาชาติ (World Class) ภายในปี 2564 (เป็นสถาบันอาหารในระดับโลก (World Class) ปี 2564)

พันธกิจ (Mission)

“เป็นองค์กรเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอาหารให้กับภาครัฐ นำเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่ล้ำสมัยมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เป็นศูนย์กลางการบริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่าย การพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับความสามารถบุคลากร เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ”

 

ค่านิยม (Values)

ค่านิยม หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์กร ที่ได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศทุกคนในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน ไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่

“ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์มีจริยธรรมโปร่งใส ทำงานเป็นทีมมืออาชีพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins