เมนู

ติดต่อโปรแกรมการบริการ ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ E-mail
BF01 บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Temperature Distribution :TD & Heat Penetration : HP) คุณอุไร มีชู 02-422-8688 ต่อ 2307 rdadmin@nfi.or.th
BF02 บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (TD&HP) และการทวนสอบ คุณอุไร มีชู 02-422-8688 ต่อ 2307 rdadmin@nfi.or.th
BF03 บริการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Evaluation) แผนกขายและบริการลูกค้า 0-2422-8688 ต่อ 5301-5309 cslab@nfi.or.th
BF04 บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ชูติรัตน์ กิตติถาวรวุฒิ โทร : 0-2422-8688 ต่อ 5303 chutirat@nfi.or.th
BF05 บริการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling) แผนกขายและบริการลูกค้า 0-2422-8688 ต่อ 5301-5309 cslab@nfi.or.th
BF06 บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) แผนกขายและบริการลูกค้า 0-2422-8688 ต่อ 5301-5309 cslab@nfi.or.th
BF07 บริการให้คำปรึกษาการจัดทำ Certificate of Analysis (COA) กัญชง กัญชา คุณนฤมล คงทน 02-4228688 ต่อ 5500 narumon@nfi.or.th
BF08 บริการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP/GHPs/HACCP สำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร คุณวินิตา เนตรวิจิตร, คุณอุไรพร ตั้งจิตต์ทวีชัย 02-422-8674 หรือ 02-422-8688 ต่อ 2501-2504 is@nfi.or.th
BF09 บริการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบ Food Safety คุณวินิตา เนตรวิจิตร, คุณอุไรพร ตั้งจิตต์ทวีชัย 02-422-8674 หรือ 02-422-8688 ต่อ 2501-2504 is@nfi.or.th
BF10 บริการทวนสอบเอกสาร และการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) ระบบ Food Safety คุณวินิตา เนตรวิจิตร, คุณอุไรพร ตั้งจิตต์ทวีชัย 02-422-8674 หรือ 02-422-8688 ต่อ 2501-2504 is@nfi.or.th
BF11 บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร 0-2422-8688 สรินทร ต่อ 2112, นิภาพร ต่อ 2117, มยุรา ต่อ 9401, สตินันท์ ต่อ 2106 nfi_innovation@nfi.or.th
BF12 บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล (HALAL) คุณอัญชลี กองเย็น 061-020-7991 , 0-2422-8688 ต่อ 2606 unchalee_k@nfi.or.th
BF13 บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการผลิตอาหาร (GHPs) คุณอัญชลี กองเย็น 061-020-7991 , 0-2422-8688 ต่อ 2606 unchalee_k@nfi.or.th
BF14 บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) คุณอัญชลี กองเย็น 061-020-7991 , 0-2422-8688 ต่อ 2606 unchalee_k@nfi.or.th
BF16 บริการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อยื่นขอเครื่องหมาย อย. ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร 0-2422-8688 สรินทร ต่อ 2112, นิภาพร ต่อ 2117, มยุรา ต่อ 9401, สตินันท์ ต่อ 2106 nfi_innovation@nfi.or.th
BF17 การรับรองเครื่องหมาย Vegan/Plant-based คุณพรศิริ ศิลปนาฎ 02-422-8688 ต่อ 3101 phornsiri@nfi.or.th
BF18 บริการขออนุญาต อย. คุณดุจเดือน บุญสม 02-422-8688 ต่อ 3121 dujduan@nfi.or.th
BF19 บริการเตรียมความพร้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดประเทศคู่ค้า คุณดุจเดือน บุญสม 02-422-8688 ต่อ 3121 dujduan@nfi.or.th