เมนูหลักสูตร นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธ์ใหม่“ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่”

หลักสูตร 2


1. Advance food safety and Quality Standard (Download)

2. Business Opportunity Development (Download)

3. Customer Expectation _ Relationship Management(Download)

4. Advance Food Additive and Functional Food Ingredients(Download)

5. Food Processing (Download)


หลักสูตร 3


1. Automation Robotics Ecosystem Deveolpment (Download)

2. Automation Maintenance For Food Industry (Download)

3. Innovation & Value Creation- A.Sasima suksawang (Download)

4. กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการใช้สิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Download)

5. การสร้างกลยุทธ์ CRM and Claim management (Download)

6. การสร้างความได้เปรียบทางการค้าผ่านมาตรฐานอาหารนานาชาติ (Download)

7. ปูพื้นฐาน Big data และการประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหาร (Download)

8. โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจอาหาร (Download)


หลักสูตร 4


1. Basic Future Management & Knowledge Management (Download)

2. Cross Border E-commerce การค้าข้ามพรมแดน (Download)

3. Gastronomy กับ Sensory มีดีกว่าที่คิด 1 (Download)

4. Gastronomy กับ Sensory มีดีกว่าที่คิด 2 (Download)

5. กฎหมาย ระเบียบ และกติกาการค้าระหว่างประเทศ (Download)

6. การจัดการความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน (Download)

7. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร (Download)

8. การสร้างแบรนด์แบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ (Download)