เมนู

หลักสูตร


1. บทบาทเทคโนโลยีดิจิตอลในอุตสาหกรรมอาหาร (Download)

2. กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการใช้สิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Download)

3. แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Download)

4. ปูพื้นฐานBIG DATA และการประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหาร (Download)

5. ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร (Download)

6. การสร้างกลยุทธ์ CRM (Download)

7. การสร้างความได้เปรียบทางการค้าผ่านมาตรฐานอาหารนานาชาติ (Download)