• DNA หมูในเนื้อวัวสด

    ความทันสมัยของโลก และวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน จนถึงอาหารการกิน หากนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทางที่ดีก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ ได้ ในทางกลับกันหากนำเทคโนโลยีและความรู้มาใช้ในทางที่ผิดก็อาจส่งผลเสียได้  ตัวอย่างที่ใกล้ตัวคือ การเอาเนื้อหมูมาผสมเนื้อวัว หรือเอาเนื้อหมูมาหมักเลือดวัวแล้ววางขายเป็นเนื้อวัวเพื่อให้มีกำไรสูงขึ้น