ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การประชุมหารือผลการวินิจฉัยสถานประกอบการและร่วมกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในจุดวิกฤติในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผักสดและโซ่อุปทานนมและผลิตภัณฑ์นม

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมด้วยนางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร และทีมงานของสถาบันอาหาร, ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีมงาน และ ดร.บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ประชุมหารือผลการวินิจฉัยสถานประกอบการและร่วมกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในจุดวิกฤติในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผักสดและโซ่อุปทานนมและผลิตภัณฑ์นม กิจกรรมยกระดับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม งบประมาณโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลของการประชุม ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์และจุดวิกฤติในโซ่อุปทานโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 25 รายที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins