ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนและของเหลือจากการผลิตหม่อน
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 
**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ**
► การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากหม่อนผล 1 ผลิตภัณฑ์
► การออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก
► การเตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตตาม GMP สธ.420
► ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
**หรือ**
► ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
 
!!รับจำนวนจำกัด 5 ราย เท่านั้น!!
 
-----เงื่อนไข-----
♦ เฉพาะผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดข้างเคียงสระบุรี
♦ รับซื้อหม่อนผลสดจากสระบุรีเพื่อแปรรูป
 
สามารถสมัครได้ที่
ติดต่อสอบถาม
คุณวุ้น 0620277104
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins