สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันอาหาร (Website Policy of National Food Institute)

วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ สถาบันอาหาร ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร แก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสถาบันอาหาร การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้ บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใด ที่สถาบันอาหาร ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการตามข้อความกำหนดการให้บริการ กรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูลข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่าเนื้อหา เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง สถาบันอาหาร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาจจัดเตรียมเครื่องมือ ในการคัดกรองเนื้อหา อย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันอาหาร อาจหยุดให้บริการ เป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด เป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การหยุด หรือการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี ของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ในกรณี ที่สถาบันอาหารหยุด ให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิก บริการแก่ผู้ใช้บริการสถาบันอาหาร มีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่นข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สถาบันอาหาร อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการ จะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ของสถาบันอาหาร และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สถาบันอาหาร จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการ จะได้รับอนุญาตจากสถาบันอาหารโดยผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ สถาบันอาหารรวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันอาหาร โดยชัดแจ้ง ให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สถาบันอาหาร ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สถาบันอาหาร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมรับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสถาบันอาหาร ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ของสถาบันอาหาร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สถาบันอาหาร กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันอาหาร ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของ เว็บไซต์ของสถาบันอาหาร ได้โดยแจ้งความประสงค์ เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันอาหาร แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันอาหาร ขอสงวนสิทธิ ที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันอาหาร จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ของสถาบันอาหาร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


การปฏิเสธความรับผิด

สถาบันอาหารจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่อง จากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิด จากความล้มเหลว ในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สถาบันอาหาร จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สถาบันอาหาร ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่าสถาบันอาหาร จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันอาหาร หรือผู้ให้อนุญาต แก่สถาบันอาหาร เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆที่มีอยู่ในบริการซึ่งสถาบันอาหาร หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันอาหาร เป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการ จะต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูล ที่สถาบันอาหาร กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากสถาบันอาหาร ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสถาบันอาหาร โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันอาหาร


กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
Style Switcher

2 Color Skins