สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food) ปีงบประมาณ 2561

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ปี 2561 จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาดมุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกและตลาดฮาลาล 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ปี 2561 จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาดมุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกและตลาดฮาลาล 

 

ไฟล์แนบ

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins