Preventive Controls for Human Food (ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องออร์คิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 15000
ราคาบุคคลทั่วไป : 17000
จำนวนวัน : 3 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act : FSMA) ถือเป็นการยกระดับกฎหมายแม่บทโครงสร้างปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารครั้งสำคัญในรอบ 70 ปี ของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการผนวกเนื้อหาของกฎหมายการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ เข้ากับกฎหมายอาหาร ยา และเครื่องสำอาง และปรับให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มข้อกำหนดที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในปัจจุบัน
   โดยวันที่ 19 กันยายน 2559 นี้ ถือได้ว่าเป็นวันที่เริ่มมีการบังคับใช้ ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ ที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ประกาศให้ผู้ผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ ที่เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 500 คนจึ้นไป และยอดขายตั้งแต่ 1,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี แต่ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้, อาหารทะเล, ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่) ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ FSIS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา, ผลิตผลที่ใช้บริโภคสด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ อาหารเสริม

 

หมายเหตุ   * ผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Food Safety Preventive Control Alliance (FSPCA) USA ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติสำหรับ Preventive Control Qualified Individual (PCQI)  FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบของ US FDA

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในเรื่องของระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์    

 

วิทยากร
  
- รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  - ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปอาหาร, ฝ่าย Production , Quality control หรืออื่นๆ ในโรงงานแปรรูปอาหาร นักวิชาการ, ผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 15,000 บาท / บุคคลทั่วไป 17,000 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  23 - วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม  2561 (3 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องออร์คิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ   

 

สนใจติดต่อ 
   คุณสิทธิพงษ์  วงศ์ภูมิ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2203
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : @trainining-nfi  

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins