การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานที่ : หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักสูตรนี้ ยกเลิกนะคะ

 

หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025-2005  กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ  ดังนั้นการทดสอบทางเคมี  ซึ่งมีมาตรฐานการทดสอบที่หลากหลาย  จะต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอน  ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามวิธีและขอบข่ายการวัด และต้องนำประสบการณ์  และข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้ก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบ  ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้รู้สถานะว่า ผลการทดสอบผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2005

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานในข้อกำหนดการหาค่าความไม่แน่นอน
   2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการหาค่าความไม่แน่นอนไปใช้จริงในห้องปฏิบัติการเคมี    

 

วิทยากร
  
คุณตติยะ  สีหร่าย  ที่ปรึกษาอิสระ  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ  และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562 (1 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้อง station 3 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ 
   คุณขนิษฐา แสนทองคำ
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2204
   แฟกซ์ 0-2422-8518

   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins