ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 18 มิ.ย. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
  สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งอาหารหนึ่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้านำเข้า และป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากการบริโภคอาหาร ซึ่งการแสดงข้อมูลของอาหารบนฉลากถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่มีความสำคัญที่ผู้ผลิตควรจะเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ
   เนื่องจากฉลากอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร เพราะเป็นข้อมูลที่ช่วยพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆ หรือ คุณประโยชน์ของอาหารชนิดนั้นที่ควรได้รับ ซึ่งกฎหมายการแสดงฉลากอาหารของสหรัฐฯ มีหลักเกณฑ์และรูปแบบเฉพาะที่เข้มงวด โดยเฉพาะฉลากโภชนาการที่เพิ่งประกาศปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคอาหารของชาวอเมริกันและเป็นระเบียบใหม่ที่ถูกทบทวนและจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
   สถาบันอาหารเล็งเห็นว่าการจัดอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของฉลากอาหารและเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนฉลากโภชนาการเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ด้านฉลากอาหารของ สหรัฐอเมริกาและสามารถจัดทำข้อมูลรายละเอียดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญสำหรับระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา
   2. เพื่อลดปัญหาด้านการจัดทำฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Fact)    

 

วิทยากร
  
อ.อรอนงค์ มหัคฆพงศ์  ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
บุคลากร, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI / บุคคลทั่วไป = 2,000 บาท/คน  
(ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท)
   (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันศุกร์ที่  18  มิถุนายน  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
- ความเป็นมาของกฎหมายอาหารของสหรัฐอเมริกา
- กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา
- คำแนะนำ และตัวอย่างฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และการแสดงข้อความกล่าวอ้างบนฉลาก
- ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและการสืบค้นข้อมูล
- แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน หลังจากท่านชำระเงินแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins