การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 10 มิ.ย. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์การอนามัยโลก  WHO และโครงการมาตรฐานอาหาร WHO/ FAO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) ได้เลือกมาเป็นวิถีทางที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากอันตรายทั้ง 3 ด้านคือ อันตรายด้านกายภาพ ด้านเคมี  รวมสารทีก่อให้เกิดภูมิแพ้ และด้านชีวภาพที่พบอยู่ในอาหาร  โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและสารพิษ  อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตัดสินกรณีเกิดข้อพิพาททางการค้าสินค้าอาหารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารในระดับนานาประเทศ
  การประเมินความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการสำคัญ ที่ใช้ประเมินความปลอดภัยของอาหารและสารปรุงแต่งอาหาร รวมทั้งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอันตรายที่มาจากอาหาร  โดยแนวทางของการประเมินความเสี่ยงในอาหารนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับการผลิตขั้นต้น เช่น ฟาร์ม ไร่นา ผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว โรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ การขนส่ง การผลิต การแปรรูปในโรงงาน การเก็บรักษา ร้านค้าปลีก เป็นต้น จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของหลักการประเมินความเสียงและมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของอันตราย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร

 

วิทยากร
  อ.วรรณฤดี  เดชพรหม
  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร  นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม-อาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

หัวข้อการบรรยาย  เริ่ม 09.00-16.30 น.
- Introduction to Risk Analysis บทนำสู่การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
- อันตรายของอาหารและการจัดการและควบคุมอันตรายของอาหาร
   - Physical ทางกายภาพ                       
   - Chemical ทางเคมี 
   - Microbiological ทางจุลินทรีย์   
   - Allergen สารก่อภูมิแพ้                     
   - Product fraud อาหารปลอม
- Workshop : การวิเคราะห์อันตรายของอาหาร
- การประเมินความเสี่ยงและมาตรการการจัดการความเสี่ยงของอาหาร
- Workshop : การประเมินความเสี่ยงของอันตราย
-  การประเมิน Fraud/ Authenticity การปลอมปนหรือปลอมปน VULNERABILITY ASSESSMENT Workshop : การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม ไม่แท้ ปลอมปน
-  ข้อกำหนดและกฎหมายอาหารที่เกียวข้องในอุตสาหกรรม
-  แบบทดสอบหลังการอบรม
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   2,000 บาท/คน 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   LINE @ : @training-nfi

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins