วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 ก.ค. 64
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
ราคาสมาชิก : 2,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 2,000
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
  การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หากไม่มีการนำไปปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง ตั้งแต่การเลือกวิธีการทำความสะอาด เช่น COP, CIP,  การทำความสะอาดแบบแห้ง, การทำความสะอาดแบบเปียก,วิธีทางกายภาพและเคมีต่าง ๆ โดยแยกทำหรือทำร่วมกัน  เช่น  ใช้ความร้อน  ขัดถู  ฉีดพ่น  ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น  หรือวิธีอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ำ เป็นต้น, การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะในการทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก หรือ การเลือกสารฆ่าเชื้อ,การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ, การทวนสอบของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เพื่อจะบรรลุประสิทธิผลของการทำความสะอาดซึ่งการทำความสะอาดจะเป็นส่วนหนึ่งของการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบการอาหาร  คือ  การจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่พอเพียงและเหมาะสมและมีการตรวจเฝ้าระวัง  การบำรุงรักษาและวิธีปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
    เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของวิธีการทำความสะอาดและการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร    

 

วิทยากร
  
อ.วรรณฤดี  เดชพรหม ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   2,000 บาท/คน
(ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท) 
   (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  27  กรกฎาคม  2564 (1 วัน)

 

รูปแบบการอบรม
   แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Group  
   - เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
   - ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
   - เรียนครบ จบรับ Certificate
   - Save Cost 50%

 

​หัวข้อบรรยาย​  เริ่ม 09.00-16.00 น.
- การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
- สารทำความสะอาดและการเลือกใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- การจัดทำแผนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ, การทวนสอบประสิทธิผล
- Workshop
- แบบทดสอบหลังเรียน
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน​  
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากท่านชำระเงินแล้วนะคะ ****

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207 
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins