เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 21 มิ.ย. 64
ถึงวันที่ : 22 มิ.ย. 64
สถานที่ : ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารเป็นลำตับต้นๆ ของโลก กลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่เยือกแข็งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่สำคัญและมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นและแช่เยือกแข็งมีมูลค่าการซื้อขายนับแสนล้านบาท ดังนั้นผู้ประกอบการภาคธุรกิจด้านอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็งต้องคำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางเคมี หรือสมบัติทางกายภาพของอาหารแช่เยือกแข็ง

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เทคโนโลยีการแช่เย็นแช่เยือกแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร    

 

วิทยากร
  
1. ดร.ธัชพงศ์  ชูศรี
  2. ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร
  3. ผศ.ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต
  4. ผศ.ดร.ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ
  5. ดร.พรศรี  เจริญพาณิช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้ประกอบการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ส่งออกจากภาค อุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง, ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 
(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

วิธีการชำระเงิน
   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า
   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันจันทร์ที่  21 - วันอังคารที่  22  มิถุนายน  2564 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ 

 

สนใจติดต่อ 
   คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206 
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins