ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลก (Food Contact Material) (รุ่นที่ 1/2566) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 20 ต.ค. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล  
  ประเทศไทยมีปริมาณการส่งสินค้าอาหารสำเร็จรูปไปจำหน่ายยังตลาดโลกเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี  ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะพยายามพัฒนาคุณภาพของอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีการจัดทำระบบ GMP และระบบ HACCP ระบบการหาจุดวิกฤติในการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร แต่ความปลอดภัยของอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปไปจำหน่ายได้ต้องมีการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ดังนั้นภาชนะบรรจุอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอาหารสำเร็จรูป เพราะนอกจากจะป้องกันอาหารที่บรรจุไม่ให้เสื่อมสภาพ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารอีกด้วย เนื่องจากเมื่อบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุอาหารจะมีการทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นเป็นผลให้มีสารที่เป็นส่วนประกอบของภาชนะบรรจุอาหารเคลื่อนย้ายลงมาสู่อาหารที่บรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติกเพราะในกระบวนการผลิตภาชนะพลาสติกต้องมีสารเจือปนต่างๆ และสารที่ช่วยในการผลิตต่างๆ เช่น พลาสติไซเซอร์ สเตบิไลเซอร์ สารป้องกันยูวี เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้สามารถจะแพร่กระจายลงสู่อาหารได้ ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารโดยเฉพาะสหภาพยุโรปให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร หรือเรียกว่าวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้สัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) มากและมีการตรวจสอบหาข้อมูลของสารที่เคลื่อนย้ายจากพลาสติกลงมาสู่อาหารอยู่อย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีความรู้ความเข้าใจในการนำวัสดุสัมผัสอาหารไปใช้งานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของนานาชาติ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น

 

วัตถุประสงค์
   
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการนำวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารไปใช้อย่างถูกวิธี  ปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีการบริหารจัดการผลิตสินค้าอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆ ลดต้นทุน ด้านความปลอดภัยของวัสดุที่สัมผัสอาหารเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าของอาหารไทยในตลาดโลก

 

วิทยากร
  อ.สุมาลี  ทั่งพิทยกุล  อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้บรรจุภัณฑ์  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  20  ตุลาคม  2565 (1 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online ผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

กฎระเบียบ และมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น. 

กฎระเบียบ และมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศญี่ปุ่น

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

กฎระเบียบ และมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อาหารในสหภาพยุโรป

15.00 – 15.15 น.

พัก 15 นาที

15.15 – 16.00 น.

กฎระเบียบ และมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อาหารในสหภาพยุโรป (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins