ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การประเมินความเสี่ยงอันตรายของอาหารและการจัดการความเสี่ยง **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 15 มิ.ย. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์การอนามัยโลก  WHO และโครงการมาตรฐานอาหาร WHO/ FAO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) ได้เลือกมาเป็นวิถีทางที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากอันตรายทั้ง 3 ด้านคือ อันตรายด้านกายภาพ ด้านเคมี  รวมสารทีก่อให้เกิดภูมิแพ้ และด้านชีวภาพที่พบอยู่ในอาหาร  โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและสารพิษ  อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตัดสินกรณีเกิดข้อพิพาททางการค้าสินค้าอาหารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารในระดับนานาประเทศ
   การประเมินความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการสำคัญ ที่ใช้ประเมินความปลอดภัยของอาหารและสารปรุงแต่งอาหาร รวมทั้งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับอันตรายที่มาจากอาหาร  โดยแนวทางของการประเมินความเสี่ยงในอาหารนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับการผลิตขั้นต้น เช่น ฟาร์ม ไร่นา ผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว โรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ การขนส่ง การผลิต การแปรรูปในโรงงาน การเก็บรักษา ร้านค้าปลีก เป็นต้น จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของหลักการประเมินความเสียงและมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของอันตราย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร

 

วิทยากร
  อ.วรรณฤดี  เดชพรหม  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร  นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม-อาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  15  มิถุนายน  2565 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

Introduction to Risk Analysis บทนำสู่การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น. 

อันตรายของอาหารและการจัดการและควบคุมอันตรายของอาหาร
- Physical ทางกายภาพ                     
- Chemical ทางเคมี
- Microbiological ทางจุลินทรีย์   
- Allergen สารก่อภูมิแพ้           
- Product fraud อาหารปลอม
Workshop : การวิเคราะห์อันตรายของอาหาร

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

การประเมินความเสี่ยงและมาตรการการจัดการความเสี่ยงของอาหาร
Workshop : การประเมินความเสี่ยงของอันตราย

14.30 – 14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45 – 16.15 น. 

- การประเมิน Fraud/ Authenticity การปลอมปนหรือปลอมปน VULNERABILITY ASSESSMENT
- Workshop : การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม ไม่แท้ ปลอมปน
- ข้อกำหนดและกฎหมายอาหารที่เกียวข้องในอุตสาหกรรม

16.15 – 16.30 น. 

ข้อสอบ  และตอบข้อซักถาม – ปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins