ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยหลักไทยชัยภูมิวิเคราะห์ (ฮวงจุ้ยไทย) สำหรับสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 24 ส.ค. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 888
ราคาบุคคลทั่วไป : 888
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :
 

 

หลักการและเหตุผล
  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของผู้คน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โลกที่ถดถอยส่งผลต่อกำลังซื้อและการประกอบการของภาคธุรกิจเอกชนของไทย ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้การปรับแผนธุรกิจด้านการกำหนดทำเลและรูปแบบการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับธุรกิจและพฤติกรรมของผู้ประกอบการ นำไปสู่ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจเศรษฐกิจธุรกิจของประเทศไทยตามหลักไทยชัยภูมิวิเคราะห์ ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาตะวันออก โดยอาศัยธรรมชาติเป็นสิ่งสนับสนุนหลัก อีกทั้งการทำความเข้าใจทิศและสิ่งแวดล้อมของชัยภูมิของธุรกิจของท่าน เพื่อวิเคราะห์ประยุกต์ชัยภูมิกับธุรกิจของท่าน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางที่ตั้งของธุรกิจ และเพื่อเสริมแกร่งธุรกิจให้รุ่งเรือง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผน นำไปปรับปรุงกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมกิจการด้วยตนแอง เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างขาดเหตุผล   
   สถาบันอาหารเล็งเห็นความสำคัญในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมแกร่งในหัวข้อ เสริมแกร่งธุรกิจด้วยไทยชัยภูมิวิเคราะห์(ฮวงจุ้ยไทย)

 

วิทยากร

  ศ.เกียรติคุณ ดร. อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ นักวิชาการอิสระด้านภูมิปัญญาตะวันออกและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งในประเทศไทย อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

ชัยภูมิแบบไทย(ฮวงจุ้ยไทย) 
รูปแบบธุรกิจกับชัยภูมิที่ตั้ง 
ทิศและสิ่งแวดล้อมของชัยภูมิ

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น. 

วิเคราะห์ประยุกต์ชัยภูมิกับธุรกิจเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางที่ตั้งของร้านหรือสถานประกอบการ

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น. 

กรณีศึกษา และตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   888 บาท 

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins