ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 3/2565)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 23 ส.ค. 65
ถึงวันที่ : 24 ส.ค. 65
สถานที่ : ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล  
   คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร  ได้แก่  คุณลักษณะด้านสี  กลิ่น  รส  ลักษณะเนื้อสัมผัสที่สามารถรู้สึกและประเมินได้ด้วยอวัยวะในร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวจัดได้ว่า  เป็นคุณภาพของอาหารด้านหนึ่งที่สำคัญไม่ต่างไปจากคุณภาพอาหารด้านโภชนาการ  ด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะ  ดังนั้นการหาเทคนิควิธีการประเมินผลคุณภาพด้านนี้อย่างถูกหลักวิชาการ  และหลักธรรมชาติของผู้ทดสอบและผู้บริโภคจึงมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภค  และนักวิจัยที่จะนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกันคุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหาร  การวิเคราะห์ผู้บริโภค  การวิเคราะห์ตลาด  ตลอดจนการนำข้อมูลด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาสานสัมพันธ์กับข้อมูลของคุณภาพด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ต่องานมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์
   มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางทฤษฎี  และทักษะทางเทคนิคด้านการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสแก่บุคลากรในภาคการผลิตและภาครัฐ

 

หลักสูตรการอบรม
   ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร  ลักษณะคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ลักษณะคุณภาพของผู้ทดสอบ หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารแบบเปรียบเทียบคู่ แบบเลือก 1 ใน 3 ตัวอย่าง แบบเลือก 2 ใน 5 ตัวอย่าง การเรียงลำดับ การเทียบจากตัวอย่างมาตรฐานหรือตัวอย่างอ้างอิง การสร้างแบบสอบถามและการประเมินลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารแบบให้แต้ม การทดสอบเชิงพรรณนา การประเมินความรู้สึก ความพึงพอใจ การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งหลักสถิติเพื่อสรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้

 

วิทยากร
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง (คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   1. บุคลากรภาคการผลิตที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์การตลาด รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. นักวิจัย และผู้สนใจงานผลิตและงานบริการด้านอาหาร

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่  23 - วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565 (2 วัน)
     เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่ฝึกอบรม
    ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 ​ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
     หรือ google map >> https://goo.gl/maps/Ve1HQsJKYqkngocaA

** ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม.

 

กำหนดการ
วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม และรับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร  ลักษณะคุณภาพของอาหารทางประสาทสัมผัสและลักษณะคุณภาพของผู้ทดสอบ

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านความแตกต่าง

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

ปฏิบัติการ : การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ตัวอย่าง
- เปรียบเทียบคู่   
- เลือก 1 ใน 3 ตัวอย่าง  
- เลือก 2 ใน 5 ตัวอย่าง

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

ปฏิบัติการ : การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ตัวอย่าง
- การเรียงลำดับ   
- การเทียบจากตัวอย่างมาตรฐานหรือตัวอย่างอ้างอิง
16.00 – 16.30 น.

สรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้

 

วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565

09.00 – 10.15 น.

หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านรายละเอียดของลักษณะคุณภาพอาหาร

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

ปฏิบัติการ : การทดสอบรายละเอียดของลักษณะคุณภาพอาหาร

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ  การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามสำหรับประเมินความรู้สึก ความพึงพอใจ  การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

16.00 – 16.30 น.

- สรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้
- ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 5,000 บาท
   บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 

  (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 5,350 บาท / บุคคลทั่วไป 5,671 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
- Onsite ณ ห้องอบรม  >> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins