ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
หลักการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (รุ่นที่ 2/2565) **เรียนออนไลน์**
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 26 ส.ค. 65
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

หลักการและเหตุผล 
   การควบคุมกระบวนการผลิตและการฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้นั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และสำคัญที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามข้อกำหนด  แต่ ในการปฏิบัติงานจริงนั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดการเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการผลิตที่ได้กำหนดไว้  ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสินค้า ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย  ดังนั้น การแก้ไขหน้างาน  การปฏิบัติหลังการแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงาน ให้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย

 

วิทยากร
  อ.วรพล เพชรช่วย ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม
   เรียน Online Live สดผ่านระบบ Zoom
    - อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้
    - สามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที
    - ให้บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องปกติ
    - เรียนครบ จบรับ Certificate (E-file)

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ผู้อบรมเข้าระบบ Zoom

09.00 – 10.30 น.

ชนิดและระบบของเครื่องฆ่าเชื้อ โครงสร้างของเครื่องฆ่าเชื้อ
(Direct Steam, Water Spray)

10.30 – 10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น.  

- หลักการฆ่าเชื้อ
- ส่วนประกอบที่มีความสำคัญที่ต้องตรวจสอบและควบคุมให้สอดคล้องกับ HP, TD และปัจจัยที่มีผลต่อการแทรกผ่านความร้อนภายในบรรจุภัณฑ์

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น. 

- หลักการทำงานและการควบคุมดูแลหม้อฆ่าเชื้อ (Retort  Operation)
- การปฏิบัติหลังการฆ่าเชื้อ

15.00 – 15.15 น.

พัก 15 นาที

15.15 – 16.45 น. 

- ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในกระบวนการฆ่าเชื้อและวิธีการแก้ไข
- ปัญหาที่พบบ่อยในการทำงานของหม้อฆ่าเชื้อและแนวทางการปรับปรุง

16.45 – 17.00 น. 

สรุปและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงิน จะส่งให้ทางไปรษณีย์ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้า Zoom ไปยังท่าน และใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins