ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร (Food Science for non-Food Scientist)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 มี.ค. 66
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล
   สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดตั้งหรือการขยายธุรกิจอาหารมักมีข้อบกพร่องหรือต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นก็เนื่องมาจากการขาดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การดำเนินธุรกิจอาหารนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างชัดเจน เนื่องจากมีเรื่องของอายุการเก็บและความปลอดภัยอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การวางแผนหรือการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ จึงต้องอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารเป็นพื้นฐาน
   การผลิตอาหารต้องมีการควบคุมปัจจัยหลายด้าน อาทิ กระบวนการผลิต การป้องกันการปนเปื้อน หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การมีความรู้เบื้องต้นในวิทยาศาสตร์การอาหารจะช่วยให้เข้าใจหลักการและเหตุผลในขั้นตอนต่างๆ ของธุรกิจอาหาร อันนำไปสู่การวางรากฐานและพัฒนาธุรกิจอาหารในด้านต่างๆ เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 
   1. สร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ทางอาหารเบื้องต้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารแต่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องดังกล่าว
   2. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนหรือตัดสินใจในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารได้
   3. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   ผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารโดยตรง อาทิ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้ที่ทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิศวกรรม เป็นต้น  

 

วิทยากร
   ผศ.ดร.กิติพงศ์  อัศตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

ระยะเวลาในการอบรม
   วันจันทร์ที่  27  มีนาคม  2566 (1 วัน)
    เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร

09:00 – 10:30 น.

สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร
- จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียของอาหาร
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย
- การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ

10:30 – 10:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12.00 น.

อันตรายทางอาหาร
- อันตรายทางกายภาพ
- อันตรายทางเคมี (สารก่อภูมิแพ้)
- อันตรายทางชีวภาพ (แบคทีเรียก่อโรค)

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15.00 น.

กระบวนการยืดอายุการเก็บและคุณภาพของอาหารที่ได้
- กระบวนการแบบใช้ความร้อน
- กระบวนการแบบไม่ใช้ความร้อน
- การใช้วัตถุกันเสียเบื้องต้น

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.15 น.

ชนิดของบรรจุภัณฑ์อาหารและการเลือกใช้

16.15 – 16.30 น.

ถาม / ตอบข้อสงสัย และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins