ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) (รุ่นที่ 2/2566)
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 4 ต.ค. 66
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   อุตสาหกรรมอาหาร ปัจจุบันนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก   และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  เพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารได้มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคลงสู่อาหาร   อย่างไรก็ดีการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะ (Pest Control) ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบการเลือกวิธีการควบคุม ป้องกัน และเพื่อให้การควบคุม ป้องกันมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานเทคนิคหลายวิธีเข้าด้วยกัน (Integrated Pest Management : IPM) ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  จึงจะส่งผลให้การควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะประสบผลสำเร็จ
   ผลที่ได้จากการดำเนินการ สามารถลดปริมาณสัตว์และแมลงพาหะลงถึง 80 %  นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีความรู้ในการควบคุม ป้องกันและกำจัด สัตว์และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   ลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงอย่างน้อย 50 %  ช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสีย รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ ในสถานประกอบการให้สมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผู้ที่สนใจในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่น มีความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและตลอดจนสภาพแวดล้อม

 

วิทยากร
  ดร.จิริสุดา สินธุศิริ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะ, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  4  ตุลาคม  2566 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารฝึกอบรม

09.00 – 09.30 น.

ความเป็นมาและเหตุผล และผลกระทบจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
  - สุขภาพและสิ่งแวดล้อม                                 
  - ธุรกิจ

09.30 – 10.00 น.

หลักการของการจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (IPM)

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.15 น.

การจัดการหนู
  - ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของหนู                           
  - การสืบค้น ร่องรอย แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งพักอาศัย
  - วงจรชีวิต ลักษณะ   
  - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด แบบบูรณาการ

11.15 – 12.00 น.  

การจัดการแมลงสาบ
  - ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงสาบ                   
  - วงจรชีวิต ชนิด ลักษณะ และแหล่งเพาะพันธุ์
  - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด แบบบูรณาการ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น. 

การจัดการแมลงวัน
  - ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของแมลงวัน                     
  - วงจรชีวิต ชนิด ลักษณะ และแหล่งเพาะพันธุ์
  - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด แบบบูรณาการ

13.45 – 14.45 น. 

แมลงกลางคืน และสัตว์ที่อาศัยแมลงเป็นอาหาร (จิ้งจก มด และนก)
  - ที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์                           
  - แสงที่เหมาะสมสำหรับดึงดูดแมลง
  - การควบคุม ป้องกัน และกำจัด

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. 

อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลง

16.00 – 16.30 น. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซัก-ถามปัญหา และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins