ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ : 27 ก.ย. 66
ถึงวันที่ :
สถานที่ : ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 3,200
ราคาบุคคลทั่วไป : 3,400
จำนวนวัน : 1 วัน
รายละเอียด :

 

 

หลักการและเหตุผล 
   การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หากไม่มีการนำไปปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง ตั้งแต่การเลือกวิธีการทำความสะอาด เช่น COP, CIP,  การทำความสะอาดแบบแห้ง, การทำความสะอาดแบบเปียก,วิธีทางกายภาพและเคมีต่าง ๆ โดยแยกทำหรือทำร่วมกัน  เช่น  ใช้ความร้อน  ขัดถู  ฉีดพ่น  ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น  หรือวิธีอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ำ เป็นต้น, การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะในการทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก หรือ การเลือกสารฆ่าเชื้อ,การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ, การทวนสอบของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ เพื่อจะบรรลุประสิทธิผลของการทำความสะอาดซึ่งการทำความสะอาดจะเป็นส่วนหนึ่งของการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบการอาหาร  คือ  การจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่พอเพียงและเหมาะสมและมีการตรวจเฝ้าระวัง  การบำรุงรักษาและวิธีปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
  เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของวิธีการทำความสะอาดและการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผน, การดำเนินการ, การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะในการนำไปใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร

 

วิทยากร
  อ.วรรณฤดี  เดชพรหม  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม
  วันพุธที่  27  กันยายน  2566 (1 วัน)
  เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่จัดฝึกอบรม
   ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารประกอบการอบรม

09.00 – 10.30 น.

- การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. 

สารทำความสะอาดและการเลือกใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. 

กิจกรรม Workshop 1

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น. 

- การจัดทำแผนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ, การทวนสอบประสิทธิผล
- กิจกรรม Workshop 2

16.15 – 16.30 น. 

การซักถาม &กิจกรรมกลุ่ม เพื่อประเมินความเข้าใจหลักสูตร และปิดการอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   สมาชิก NFI 3,200 บาท 
   บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

   (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 3,424 บาท / บุคคลทั่วไป 3,638 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน

   โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   สาขาพระปิ่นเกล้า     

   เลขที่ 031-1-52938-0   
   ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์                                                  

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1-2 อาทิตย์
2. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ training@nfi.or.th หรือ Line@ : https://bit.ly/393y0Xe
3. หลังจากท่านชำระเงินแล้ว 
>> ท่านสามารถลงทะเบียนตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่กำหนดได้นะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

 

สนใจติดต่อ 
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
   Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

*** กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 1 อาทิตย์ หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins