แนะนำหนังสือ

  • ภัยในอาหาร 3
    สถาบันอาหารได้จัดทำหนังสือ "ภัยในอาหาร 3" ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านความเสี่ยงและอันตรายที่มีในอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุรภาพของโลก"
Page: 1 of 1 page(s)
Page 1