ระบบคุณภาพและความปลอดภัย
 • GMP

  GMP
  GMP คืออะไร
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผุ้ปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย
     
 • HACCP

  HACCP
  ระบบ HACCP คืออะไร
  การวิเคราะหือันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ ระบบ HACCP คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์
     
 • SQF 2000

  SQF 2000
  มาตรฐาน SQF 2000 คือืออะไร
  SQF 2000 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดย AGWEAT Trade & Development (AT&D) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นการนำหลักของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP ตามแนวทางของ Codex Alimentarius Commission Guidelines มาประยุกต์ใช้
     
 • ACC

  ACC
  มาตรฐานสัตว์น้ำของ ACC คืออะไร
  ACC หรือ Aquaculture Certification Council, Inc คือ องค์กรอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการรับรองกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน BAP (Best Aquaculture Practices) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
     
 • ระบบ ISO

  ISO 9000
  ระบบการบริหารงานคุณภาพISO 9000: 2000 คือ ระบบการปริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพ กำหนดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทสว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO) ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการคระที่176 (ISO/TC 176: Quality Management and Quality Assurance)
     
  ISO 14000
  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 คือ อนุกรมมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลย 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO กำหนดเลขสำหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จำทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization)
     
  ISO/ IEC 17025
  ISO/IEC 17025 หรือ ข้อกำหนดทั้วไปด้วยควาสามารของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) เป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
     
  ISO 18000
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000 (Occupational health and safety management system standards) คือ ระบบมาตรฐานซึ่งกำหนดขึ้นขึ้นโดย BS 8800: Guide to occupational health and safety (OH&S) management systems เป็นแนวทางและอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000
  และมอก. 14000/ISO 14000
     
  ISO 22000
  ISO 22000: Requirements for a Food Safety Management System หรือ ข้อกำหนดของระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยเพื่อเป็นมาตรฐานกลางที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
     
  ISO 22005
  ISO 22000: Requirements for a Food Safety Management System หรือ ข้อกำหนดของระบบการบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
     
 • มาตรฐานอาหารภาคเอกชนของสหภาพยุโรป

  EUREPGAP
  มาตรฐาน EUREPGAP คือ มาตรฐานเอกชนที่กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดย The Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ซึ่งเป็นสมาคมเอกชนของซูเปอร์มาเก็ตในเนเธอร์แลนด์ 5,000 แห่ง ได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งคณะทำงานปรับมาตรฐานการเกษตรที่ดีขึ้นและใช้ชื่อว่า "The Euro-Retailer Produce working group with is adopting standard of Good Agricultural Practice หรือ EUREPGAP " มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคในยุโรปได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่ได้จากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเหล่านั้นต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
     
  BRC issue 5
  มาตรฐาน BRC คืออะไร
  มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสำหรับผู้ผลิตอาหาร คือ หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium หรือ BRC) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มีผลทางกฏหมาย แต่เป็นข้อกำหนดที่ห้างค้าปลีกในประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปบางประเทศกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องทำก่อนส่งสินค้าเข้าไปจำหน่าย
     
  IFS version 5
  มาตรฐาน IFS คืออะไร
  มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ คือ มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งถูกประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V., Germany) และผู้ค้าปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (FCD & Federation des entreprises du Cmmerceet de la Distribution, France) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มีผลทางกฏหมาย แต่เป็นข้อกำหนดที่ห้างค้าปลีกในเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องทำก่อนส่งสินค้าเข้าไปจำหน่าย
     
  มาตรฐานอาหารภาคเอกชนอื่นๆ ของสหภาพยุโรป
  มาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในตลาด (Benchmarketing)
  - Tesco Nature Choice
  - Dutch HACCP Standard
  มาตรฐานอาหารเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ กับสินค้าอื่นๆ เช่น
  - French Label Rouge
  - British ABM (Assured British Meat)
     
 • กฎหมาย การปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act : FSMA)

  กฎหมาย การปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act : FSMA)
  FDA Food Safety Modernization Act คืออะไร
  สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act : FSMA) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 หลังจากประธานาธิบดีโอบาม่าลงนามรับรอง กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิรูประบบการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร
     
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย

  มอก.2581-2556 ระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับโรงสีข้าว-ข้อกำหนด