การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอนเป็นระบบ ให้เหตุผล ข้อมูลและสร้างความมั่นใจ และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  อ่านต่อ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
  การบริหารจัดการความเสี่ยง คืออะไร การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่แยกอย่างชัดเจนจากการประเมินความเสี่ยง ในการให้น้ำหนักทางเลือกสำหรับการกำหนดนโยบายและการเลือกทางเลือกในการป้องกันและควบคุม
  อ่านต่อ
 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์การอนามัยโลก หรือฮู (WHO) และโครงการมาตรฐานอาหาร WHO/ FAO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) ได้เลือกมาเป็นวิถีทางที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากอันตรายทั้ง 3 ด้าน
  อ่านต่อ
 • การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
  การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor)
  อ่านต่อ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณค่าความเสี่ยง
  ปัจจุบันในการประเมินความเสี่ยงนั้นในขั้นตอนสุดท้ายหรือ Risk Characterization นิยมนำเอา SOFTWARE มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ค่าความเสี่ยง
  อ่านต่อ
Page: 1 of 1 page(s)
Page 1