หน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  กรมประมง
  กรมประมง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เว็บไซต์ของกรมประมงได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของกรมประมงต่อหน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไปที่สนใจ ให้ทราบผลการปฏิบัติงานที่ได้ปฎิบัติมาแล้ว กรมประมงหวังว่า เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อส่งผลประโยชน์ถึงประชาชนที่สนใจและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมประมงโดยทั่วกันอีกทางหนึ่ง
     
  กรมปศุสัตว์
  “ เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก ”

  พันธกิจ
  - วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
  - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  - ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
  - กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
     
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมันในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
     
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มกอช. เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล
     
  กรมการข้าว
  กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก
     
  บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า,ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
     
Page: 1 of 4 page(s)
1 2 3 4 NEXT