เครื่อข่ายความปลอดภัยอาหาร ของสถาบันอาหาร
 • เครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

  The Food Institute (สถาบันอาหาร)
  องค์กรเอกชน มีบทบาทเป็น Single source ด้านการให้บริการสารสนเทศเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา เช่น แนวโน้มตลาด พฤติกรรมการบริโภค กฎ ระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารของสหรัฐอเมริกา
     
  American Society For Quality (สมาคมคุณภาพแห่งสหรัฐอเมริกา)
  องค์กรเอกชนชั้นนำด้านคุณภาพระดับโลก มีบทบาทส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การตรวจสอบคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
     
 • SELAMAT - เครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านอาหาร

  เครือข่าย SELAMAT
  เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ และนักกฎหมายด้านอาหารระหว่างสหภาพยุโรปกับเอเชีย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารในยุโรปและเอเชีย ที่นำไปสู่การเกิดพันธมิตรที่มีความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่สูงขึ้น และมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
     
 • เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

  Japanese Consumers Co-operative Union Laboratory (JCCU Laboratory)
     
  Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT)
  มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สัตว์น้ำของประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management) ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร