การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง คืออะไร
   
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Analysis)  หมายถึง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอนเป็นระบบ ให้เหตุผล ข้อมูลและสร้างความมั่นใจ  และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล    การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบหลัก  3  ส่วน คือ

     1.   การบริหารจัดการความเสี่ยง  (Risk  Management)  
     2.   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)                   
     3.   การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง   (Risk Communication)  

   
  ทำไมต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง

    1.   เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
    2.   เพื่อจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร
    3.   เพื่อนำมาใช้กำหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

   
  องค์ประกอบของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
   
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) และกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk  Management)  โดยใช้การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้จัดการความเสี่ยง  ผู้ประเมินความเสี่ยงและกับบุคคลที่สาม คือ ผู้ผลิตอาหาร ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในห่วงโซ่การผลิตอาหาร
   

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีหลักการอย่างไร

      1.   กำหนดขอบเขตการประเมิน
      2.   คำนึงถึงข้อจำกัดที่มี เช่น ข้อมูล  ความแปรปรวน (Variability) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
      3.   ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณให้มากที่สุด  และสามารถใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ด้วย
      4.   มีความโปร่งใส  มีการบันทึกและการจัดทำเอกสาร
      5.   มีความสม่ำเสมอ และสอดคล้อง
      6.   มีการปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยงและผู้บริหารจัดการความเสี่ยง
      7.   การใช้สหสาขาวิชาการและการจัดการองค์ความรู้
   
  นิยามคำศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

            Hazard หมายถึง  สารหรือวัตถุทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพที่มีอยู่ในอาหาร หรือสภาวะของอาหารที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพ
            Risk หมายถึง ความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ และความรุนแรงของผลกระทบที่มาจากอันตรายในอาหาร
            Risk Assessment Policy หมายถึง การจัดทำเอกสารแนวทางเพื่อหาทางเลือกต่างๆ  และการตัดสินใจที่สัมพันธ์กัน  และเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้คงความสมบูรณ์ของหลักการทางวิทยาศาสตร์
            Risk Profile   หมายถึง  การอธิบายรายละเอียดสภาพปัญหาความปลอดภัยของอาหาร

จำนวนครั้งที่อ่าน 12018 กลับสู่หน้าหลัก