การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง

   

  การบริหารจัดการความเสี่ยง คืออะไร 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่แยกอย่างชัดเจนจากการประเมินความเสี่ยง ในการให้น้ำหนักทางเลือกสำหรับการกำหนดนโยบายและการเลือกทางเลือกในการป้องกันและควบคุม (ถ้าจำเป็น) โดยมีการปรึกษาร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

   

   

จำนวนครั้งที่อ่าน 2261 กลับสู่หน้าหลัก