การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณค่าความเสี่ยง

  ปัจจุบันในการประเมินความเสี่ยงนั้นในขั้นตอนสุดท้ายหรือ Risk Characterization นิยมนำเอา SOFTWARE มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ค่าความเสี่ยงซึ่ง SOFTWARE ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในงานด้านการประเมินความเสี่ยงนั้นมีดังนี้

          1.   Analytical--Risk Assessment Software
          2.   @Risk-- Risk Assessment Software
          3.   Crystal Ball-- Risk Assessment Software
          4.   Other Software

จำนวนครั้งที่อ่าน 2374 กลับสู่หน้าหลัก