ค่ามาตราฐานความปลอดภัยอาหาร

ค่ามาตราฐานความปลอดภัยอาหาร โลหะหนัก สหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนัก (Heavy Metals) ของสหภาพยุโรป (COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006)

          Lead  (ตะกั่ว) 
ลำดับ ชนิดอาหาร  ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ 
1 Raw milk, heat-treated milk and milk for the manufacture of milk-based products 0.02 mg/kg  wet weight
2 Infant formulae and follow-on formule  0.02 mg/kg  wet weight
3 Meat of bovine animals, sheep, pig and poultry (excluding offal)  0.1 mg/kg wet weight
4 Offal of bovine animals, sheep, pig and poultry 0.5 mg/kg wet weight
5 Muscle meat of fish 0.3 mg/kg wet weight
6 Crustaceans,                                                                                          (excluding brown meat of crab and excluding head and thorex meat of lobster       and similar large crustaceans (Nephropidae and  Palinuridae) 0.5 mg/kg wet weight
7 Bivalve molluscs 1.5 mg/kg wet weight
8 Cephalopods (without viscera) 1 mg/kg wet weight
9 Cereals, legumes and pulses 0.2 mg/kg wet weight
10 Vegetables and peeled potatoes                                                                         (excluding brassica vegetables, leaf vegetables, fresh herbs and fungi)                       0.1 mg/kg wet weight
11 Brassica vegetables, leaf vegetables and the following fungi :                                       Agaricus bisporus (common mushroom)                                                              Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom)                                                               Lentinula edodes (Shiitake mushroom) 0.3 mg/kg wet weight
12 Fruit  (excluding berries and small fruit) 0.1 mg/kg wet weight
13 Berries and small fruit 0.2 mg/kg wet weight
14 Fats and oils, including milk fat 0.1 mg/kg wet weight
15 Fruit juices, concentrated fruit juices as reconstituted and fruit nectars 0.05 mg/kg wet weight
16 Wine (including sparkling wine, excluding liqueur wine),                                   cider perry and fruit wine 0.2 mg/kg wet weight
17 Aromatized wine, romatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails  0.2 mg/kg wet weight
18 Food supplements 3 mg/kg wet weight
  ที่มา :  COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006  setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs           
     
          Cadmium  (แคดเมียม) 
ลำดับ ชนิดอาหาร  ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ 
1 Vegetables and fruit  (excluding root and tuber vegetables, leaf vegetables, fresh herbs, leafy brassica, stem vegetables, fungi and seaweed) 0.05 mg/kg wet weight
2 Root and tuber vegetables (excluding celeriac, parsnips, salsify and horseradish), stem vegetables (excluding celery). For potatoes the maximum level applies to peeled potatoes 0.10 mg/kg wet weight
3 Leaf vegetables, fresh herbs, leafy brassica, celery, celeriac, parsnips, salsify, horseradish and the following fungi :  Agaricus bisporus (common mushroom),          Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom),  Lentinula edodes (Shiitake mushroom) 0.2 mg/kg wet weight
4 Fungi  (excluding listed in point 3) 1 mg/kg wet weight
5 Cereals  grains (excluding wheat and rice) 0.1 mg/kg wet weight
6 Wheat grains, rice grains                                                                                   Wheat bran and wheat germ for direct consumption                                                Soy beans 0.2 mg/kg wet weight
7 Specific cocoa and chocolate products as listed below;     
8 Meat of bovine (excluding offal) animals, sheep, pig and poultry  0.05 mg/kg wet weight
9 Horsemeat  (excluding offal) 0.2 mg/kg wet weight
10 Liver of bovine animals, sheep, pig, poultry and horse 0.5 mg/kg wet weight
11 Kidney of bovine animals, sheep, pig, poultry and horse  1 mg/kg wet weight
12 Muscle meat of fish  (excluding species listed in points 13, 14 and 15) 0.05 mg/kg wet weight
13 Muscle meat of the following fish :                                                                          mackerel (Scomber species)                                                                              tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)                          bichique (Sicyopterus lagocephalus)                                                                    0.1 mg/kg wet weight
14 Muscle meat of the following fish :                                                                             bullet  tuna (Auxis species) 0.15  mg/kg wet weight
15 Muscle meat of the following fish :                                                                             anchovy (Engraulis species)                                                                              swordfish (Xiphias gladius)                                                                                                         sardine (Sardina pilchardus) 0.25 mg/kg wet weight
16 Crustaceans; muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans   (Brachyura and Anomura) muscle meat from appendages 0.5 mg/kg wet weight
17 Bivalve molluscs 1 mg/kg wet weight
18 Cephalopods (without viscera) 1 mg/kg wet weight
19 Infant formulae and follow on-formulae                                                                             
   - powdered formulae manufac-tured from cow's milk proteins or protein hydrolysates 0.010  mg/kg wet weight  as from 1 January 2015
   - liquid formulae manufactured from cow's milk proteins or protein hydrolysates 0.005  mg/kg wet weight  as from 1 January 2015
   - powdered formulae manufac-tured from soya proteins isolates, alone or in a mixture        with cow's milk proteins 0.020  mg/kg wet weight  as from 1 January 2015
   - liquid formulae manufactured from soya proteins isolates,  alone or in a mixture              with cow's milk proteins  0.010  mg/kg wet weight  as from 1 January 2015
20 Precessed cereal-based foods and baby foods for infants and young children 0.040  mg/kg wet weight  as from 1 January 2015
21 Food supplements  (excluding food supplements listed in point 22) 1 mg/kg wet weight
22 Food supplements consisting exclusively or mainly of dried seaweed, products derived from seaweed, or of dried bivalve molluscs 3 mg/kg wet weight
  ที่มา :  1. COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006  setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs           
            2. COMMISSION REGULATION (EC) No 488/2014 of 12  May 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in foodstuffs  
     
          Mercury  (ปรอท)
ลำดับ ชนิดอาหาร  ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ 
1 Fishery products and muscle meat of fish   (excluding species listed in 2)                Crustaceans  (excluding the brown meat of crab and excluding head and thorax meat of lobster and similar large crustaceans (Nephropidae and Palinuridae)  0.5 mg/kg wet weight
2 Muscle meat of the following fish :                                                                            anglerfish (Lophius species)                                                                               Atlantic catfish (Anarhichas lupus)                                                                    bonito (Sarda sarda)                                                                                         eel (Anguilla species)                                                                                       emperor, orange roughy, rosy soldierfish (Hoplosterthus species)                            grenadier (Coryphaenoides rupestris)                                                                  halibut (Hippoglossus hippoglossus)                                                                   kingklip (Genypterus capensis)                                                                           marlin (Makaira species)                                                                                    megrim (Lepidorhombus species)                                                                       mullet (Mullus species)                                                                                      pink cush eel (Genypterus blacodes)                                                                  pike (Esox lucius)                                                                                             plain bonito (Orcynopsis unicolor)                                                                       poor cod (Tricopterus minutes)                                                                           Portuguese dogfish (Centroscymnus coelolepis)                                                   rays (Raja species)                                                                                           redfish (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)                                              sail fish (Istiophorus platypterus)                                                               scabbard fish (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)                               seabream, pandora (Pagellus species)                                                           shark (all species)                                                                                      snake mackerel or butterfish (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)                                                                  sturgeon (Acipenser species)                                                        swordfish (Xiphias gladius)                                                                  tuna (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)  1 mg/kg wet weight
3 Food supplements 0.1 mg/kg wet weight
          Inorganic  Tin  (ดีบุกอนินทรีย์) 
ลำดับ ชนิดอาหาร  ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้ปนเปื้อนได้ 
1 Canned foods other than beverages 200 mg/kg wet weight
2 Canned beverages, including fruit juices and vegetable juices 100 mg/kg wet weight
3 Canned baby foods and processed cereal-based foods for infants                       and young children  (excluding dried and powdered products) 50 mg/kg wet weight
4 Canned infant formulae and follow-on formula                                                      Infant milk and follow-on milk  (excluding dried and powdered products) 50 mg/kg wet weight
5 Canned dietary foods for special medical purposes intended specifically for infants, (excluding dried and powdered products) 50 mg/kg wet weight
  ที่มา :  COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006  setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs